Vacature: Eerstelijnspsycholoog 1 Gezin 1 Plan Halle-Vilvoorde 75% regio Vilvoorde tijdelijke job

CAW Halle-Vilvoorde

Functieomschrijving

Algemeen kader

Eén-gezin-één-plan (1G1P) Halle-Vilvoorde zorgt ervoor dat elke jeugdhulpvraag door een (gezin met) kind of jongere in het gebied Halle-Vilvoorde wordt gezien. Hun vraag of signaal wordt opgepikt, binnen de maand. Er wordt vanuit een breed vizier gekeken naar:

– hun sterktes evenzeer als hun kwetsbaarheden,

– hun vraag/signaal om ondersteuning en zorg evenzeer als hun wens om het zelf te doen,

– noden bij elk van de gezinsleden evenzeer als noden ten aanzien van elkaar,

– mogelijkheden evenzeer als beperkingen, soms ook van de hulpverlening.

In dit samenwerkingsverband zijn we op zoek naar een eerstelijnspsycholoog kind en jongere om, naast het luik van de gezinscoaching, de hulpverlening aan kinderen/jongeren en hun omgeving vorm te geven.

Taak

Als eerstelijnspsycholoog ben je aanspreekpunt voor eerstelijns actoren en voorzieningen (huisartsen, jeugdwerk, Centrum Algemeen Welzijnswerk, Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Kind & Gezin, …) voor psychologische screening en kortdurende mentale zorg (gemiddeld max. 8 contacten) aan kinderen, jongeren en hun omgeving. Je hoofdtaak bestaat uit het opzetten van trajecten met een beperkt aantal consultaties met een kind of jongere, zijn/haar ouder(s) of relevante gezinscontext. Tevens kunnen je interventies bestaan uit psycho-educatie of het aanbieden van groepswerk. In dezelfde lijn is het afstemmen met verwijzers/toeleiders rond onder meer de doelen en domeinen waaraan kan worden gewerkt in het kader van eerstelijns psychologische zorg een belangrijke randvoorwaarde.

 

Doel

Je biedt laagdrempelige, generalistische psychologische zorg bij een hulpvraag van een kind/jongere en zijn/haar (gezins)context. Je interventies beogen een grotere zelfredzaamheid van de (het) cliënt(systeem). Indien nodig, leid je cliënt(systeem) toe naar meer gespecialiseerde zorg.

 

Plaats in het samenwerkingsverband

Samen met de functie van gezinscoach maak je deel uit van het 1G1P-team. Je wordt tewerkgesteld bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Halle-Vilvoorde, die mee partner is in het 1G1P samenwerkingsverband.
De eerstelijnspsycholoog kind en jongere is dus een partner in een breed samenwerkingsverband van diensten en organisaties die jeugdhulp of andere zorg en ondersteuning aanbieden: partners Brede Instap en andere basisvoorzieningen, Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG), organisaties voor bijzondere jeugdzorg, voorzieningen Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH), CGG, enzovoort. Vanuit het 1G1P-samenwerkingsverband zetten we ook (pro)actief in op verknoping met andere netwerken zoals het geestelijke gezondheidsnetwerk kinderen en jongeren Yuneco.

Je biedt dus, in samenwerking met andere hulpverleners, kortdurende interventies aan in concrete dossiers. Je werkingsgebied is Halle-Vilvoorde en vooral de subregio rond Vilvoorde. Opzet is het werken op verschillende vaste locaties, dichtbij de verwijzers in eenzelfde regio.

1g1p vacature
ontmoetingsdag 1g1p
 • Profiel

We zijn op zoek naar een collega die zich kan vinden in onderstaand profiel. Belangrijk is de ‘goesting’ om deze competenties te verwerven, via ondersteuning van collega’s en teamverantwoordelijke, andere teamleden en via vorming.

 • Je beschikt over een master in de klinische psychologie, bent onderlegd in het werken met kinderen en jongeren en handelt conform het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog (B.S. 16 mei 2014, van kracht vanaf 26 mei 2014) | Of je kan een vergelijkbare professionele inbreng inzetten op basis van je ervaring van de laatste 10 jaar;
 • Je genoot een erkende basisopleiding die voldoende garantie biedt opdat de verschillende opdrachten in het kader van ELP-objectieven worden ingevuld of je bent bereid om deze te volgen;
 • Je profileert je generalistisch en niet specifiek op bepaalde problematieken;
 • Je bent deskundig in detectie en assessment van psychische problemen;
 • Je hebt reeds enkele jaren ervaring in psychologische zorg, bij voorkeur vanuit een ELP-visie;
 • Je bent in staat om zowel individuele sessies, ouder-kind-sessies als gezinssessies te begeleiden;
 • Je bent vertrouwd met kortdurende interventies en met bestaande mogelijkheden op het vlak van zelfhulp, online interventies en groepswerking;
 • Je kent de sociale kaart van de regio en je bent in staat om constructief samen te werken met netwerkpartners uit de nulde, eerste, tweede en derde lijn;
 • Je bent vertrouwd met de doelgroep kinderen en jongeren en je hebt een gedegen kennis van de ontwikkelingspsychologie en hebt voeling met de leefwereld van deze doelgroep;
 • Je bent flexibel ingesteld en werkt efficiënt om de vele situaties die eigen zijn aan deze functie te kunnen opnemen;
 • Je werkt inclusief en bent gericht op de ontwikkeling van de eigen kracht van cliënt(systeem);
 • Je kan groepssessies organiseren, leiden en opvolgen;
 • Je bent bereid tot registratie en dossieropbouw;
 • Je beschikt over een rijbewijs en een eigen wagen of kan je vlot verplaatsen binnen het werkingsgebied;
 • Je werkt sowieso op woensdagnamiddag en minstens 2 uur buiten de klassieke kantooruren (9-17u);
 • Je kan zelfstandig werken en functioneert goed binnen een team;
 • Je vlot kunnen uitdrukken in Frans en Engels is een pluspunt.

Jobgerelateerde competenties

 • De nood aan psychologische begeleiding vaststellen
  De modaliteiten met de persoon met een zorgbehoefte bepalen
  De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst, paramedici, … doorverwijzen
 • De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren
  De persoon met een zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de psychologische tussenkomst
 • De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenen
  De aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, …)
 • De persoon met een zorgbehoefte begeleiden
  De psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, …)
  Aanpassingen voorstellen
 • Informatie uitwisselen tijdens seminaries en overleggroepen.
  Professionele documentatie actualiseren

Persoonsgebonden competenties

 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Zelfstandigheid
 • Analyseren

Aanbod

 • Een vervangingscontract van 75% (28,5 uren) tewerkstelling | voor de tijdelijke vervanging van een collega in moederschapsrust;
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Tewerkstelling binnen CAW Halle-Vilvoorde met standplaats Vilvoorde
 • Verloning volgens PC 319.01 barema L1 met gelijkstelling van relevante beroepservaring;
 • Een interessante verlofregeling met gradueel extra verlof volgens leeftijd;
 • Gerichte opleidingsmogelijkheden om de functie kwaliteitsvol op te nemen (ProP-methodiek, suïcide, …).

Plaats tewerkstelling

Jean Baptiste Nowélei 33 1800 VILVOORDE

Waar en hoe solliciteren?

Contact: Mevr. Anneleen De Neef

Ben je gebeten door de jeugdhulp, eerstelijns psychologische zorg en de welzijnssector?

Wens je graag deze functie in dit samenwerkingsverband verder uit te bouwen? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar rekrutering@cawhallevilvoorde.be . Elke sollicitatie wordt met zorg gescreend en de weerhouden kandidaten worden onmiddellijk uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Opstart wordt zo snel mogelijk voorzien.

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

CGG Logo

Ontdek hoe een gezinscoach of eerstelijnspsycholoog hulp kan bieden in moeilijke situaties

Wie zijn we, wat doen we, hoe gaan we te werk? We bekijken samen met jou en jouw gezin wat nodig is