Eerstelijnspsycholoog

De Eerstelijnspsychologische Functie (ELPF) in regio Halle-Vilvoorde

De eerstelijnspsycholoog (ELP) biedt kortdurende therapie aan en werkt vanuit een algemeen therapeutisch kader. Aan de hand van het PrOP-model gaat de ELP samen met de kind/jongere/gezin het probleem opsplitsen in 3 delen; de klacht die de cliënt ervaart, de omgevingsfactoren en de persoonlijke copingstijl. Samen kiest het kind/jongere/gezin met de therapeut waaraan ze zullen werken. De sterke kanten zijn belangrijke handvaten om mee aan de slag te gaan.

De eerstelijnspsycholoog is er om psychologische problemen bij kinderen en jongeren vroeg op te sporen, te verhelpen en te voorkomen dat deze erger worden. Daarnaast kan de ELP kinderen die een andere vorm van hulp nodig hebben doorverwijzen naar de juiste instantie.

De hulpverlening van de eerstelijnspsycholoog is gericht op:

Verwerven van inzicht in de problemen

Verhogen van de zelfredzaamheid

Versterken van veerkracht, coping- en emotieregulatie

Betrekken van ouders en het netwerk

Werkwijze ELP

We doen psychologische interventies aan de hand van het PrOP-model. Via het PrOP-model zal dieper ingegaan worden op het probleem dat de cliënt ervaart, de omgevingsfactoren en de persoonlijke copingstijl.

Bij het ​PRobleem wordt gekeken naar de klachten die zich voordoen, bijvoorbeeld slaap- of angstklachten.

Bij ​Omgeving wordt er gekeken naar de gebeurtenissen die zich afspelen rondom het kind, bijvoorbeeld scheiding van de ouders of pesterijen.

Bij de laatste factor, ​Persoonlijke copingstijl​, wordt gekeken naar hoe het kind omgaat met bepaalde situaties, hoe het omgaat met emoties en hoe het kind denkt over zichzelf en anderen.

Hieruit filtert de cliënt samen met de therapeut concrete doelen die gedurende een aantal sessies aangepakt zullen worden. Afhankelijk van de specifieke hulpvraag zetten we in op het versterken van sociale vaardigheden, emotieregulatie of copingstrategieën. Ook via psycho-educatie, social learning en relaxatietechnieken trachten we de psychische klachten te verminderen of perspectief te bieden.

Doelgroep

Voor wie

 • leeftijd 0 - 18 jaar, met uitzondering tot 23 jaar

 • Woonachtig in de regio Halle - Vilvoorde

Voorwaarden om te starten

 • Gerichte vraag rond milde tot ernstige psychologische klachten die binnen een kortdurend traject

( 4 gesprekken, max verlengbaar met 4 gesprekken) aangepakt kunnen worden

 • Voldoende steunend netwerk en krachten aanwezig

Tegenindicaties

 • Diagnostiek

 • Acute crisissituaties

 • Complexe of chronische problematieken

 • Meervoudig trauma

 • Omgaan met vechtscheiding

 • Ernstige ontwikkelingsstoornis

Gebruikte methodieken

 • psychologische interventies bij milde tot ernstige psychologische klachten.

 • Psycho-educatie

 • Versterking van coping-strategieën

 • Probleemoplossende en sociale vaardigheden trainen.

 • Emotierugulatie

 • Social learning, relaxatie technieken

 • Bieden van inzicht en perspectief

 • ...

hoe aanmelden ?

Je kan aanmelden via onderstaande link.

Klik hier om aan te melden

Afsluiten van ELP ondersteuning

Bij aanmelding schat de ELPF-medewerker in of de aanmeldingsvraag geremedieerd kan worden via een korte gesprekken reeks. Indien dit niet het geval is, zal verwezen worden naar meer gespecialiseerde hulp.

Wanneer na het inzetten van de ProP-methode blijkt dat er nood is aan vervolghulp zal de doorverwijzer ingeschakeld worden om deze hulp te installeren.