Doelstellingen

Het samenwerkingsverband 1G1P Asse-Meise-Vilvoorde streeft volgende strategische doelstellingen na:

  • Het wil de samenwerking tussen de diverse actoren in de jeugdhulp binnen de regio versterken door een operationele en werkbare structuur uit te bouwen en te ondersteunen;
  • Het realiseert de uitwerking van een ‘warm wachttijdbeheer’: de langst wachtenden en de meest dringende situaties (vanuit verontrusting) worden het eerst opgenomen zodat via een flexibel ondersteuningsaanbod escalatie van deze situaties kan worden vermeden. Specifieke aandacht zal gaan naar de ‘multiproblem’-gezinnen. Dit geldt enkel voor het aanbod van de gezinscoaches;
  • De jeugdhulpvragen (crisisnetwerk e.a.) RTJ worden snel, gedifferentieerd, gepast en concreet opgenomen met als richtsnoer binnen één maand. Knelpuntdossiers worden gezamenlijk aangepakt en besproken;
  • Het zorgt ervoor dat afspraken worden gemaakt die toelaten afgestemd om te gaan met dringende en gevaarlijke situaties;
  • Er wordt een snelle en nabije hulp geïnstalleerd met de uitwerking van eerstelijnspsychologische functie/zorg binnen het samenwerkingsverband;
  • De continuïteit in de trajecten wordt gewaarborgd via een aanbod dat flexibel en gedifferentieerd kan ingezet worden door een aantal uitvoerende voorzieningen en organisaties binnen het OS. Eén duidelijk aanspreekpunt garandeert de zorgcoördinatie en -continuïteit;
  • Het werkt de wrap-around-methodiek op een zodanige wijze uit dat dit concreet resulteert in een hulpverleningsaanbod dicht bij de jongere en zijn gezin: het wil ervoor zorgen dat (het gezin van) kind of jongere, samen met alle betrokken actoren een onderbouwd en gemeenschappelijk plan in gezinnen kunnen realiseren, elkeen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid maar tezamen daar waar dit nodig en noodzakelijk is;
  • Het stemt zich maximaal af op de ontwikkelingen binnen andere netwerken in de regio, en specifiek met het Yuneco-netwerk (m.n. vroegdetectie en -interventie) en met het crisismeldpunt. De koppeling naar initiatieven rond (jong)volwassenen wordt mee opgenomen in de uitwerking van het samenwerkingsverband;
  • Het garandeert minimaal 200 bijkomende gezinsbegeleidingen (opvolging) in het activiteitsgebied;
  • Met de gemandateerde voorzieningen OCJ / SDJ worden volumeafspraken gemaakt zodat een snellere toegang tot het aanbod mogelijk is.

Deze strategische doelstellingen worden in nauw overleg tussen de partners en onderbouwd vanuit de concrete uitwerking op het terrein vertaald naar operationele doelstellingen en acties.